Samorealizacja to systematyczne i ciągłe dążenie do wyznaczonego przez siebie celu. Inaczej, jest to samourzeczywistnianie, czyli proces stawania się tym, kim się chce być a nie tym, kim się jest. Można by zatem zapytać, czy osoba niepełnosprawna może mieć jakieś cele, a zwłaszcza, czy może chcieć być tym, kim nie jest. Wątpliwości rozwiewa amerykański psycholog Abraham Maslow według którego samorealizacja jest rodzajem spełniania się i robienia tego, co się chce robić. Jest formą życiowej drogi, której efektem jest udoskonalenie siebie oraz wewnętrznej harmonii. Osoby samorealizujące się cechuje samoakceptacja i akceptacja własnej natury. Będąc świadome własnej wartości oraz poglądów znają swój potencjał. Są spontaniczne w naturalny sposób i nie boją się samotności. Są niezależne i umieją docenić każdy szczegół. Lubią ludzi i są empatyczne. Przy tym wyróżniają się pokorą i szacunkiem dla każdej osoby. Potrafią tworzyć głębokie relacje z innymi ludźmi. Budują silne więzi i są cierpliwe. Są krytyczne, ale wyrażają krytykę w subtelny sposób. Są to osoby twórcze niezależnie od fachu. Należy jednak pamiętać, że samorealizacja wymaga stałej pracy. A rozwijając się na różnych obszarach staje się przed wieloma mającymi różny poziom trudności wyborami.  Niemniej jest to cena dążenie do bycia dobrym w tym, czym osoba samorealizująca się zajmuje. Szczególnie, że że samorealizacja jest niczym innym jak ciągłym przekształceniem możliwości w rzeczywistość. Samorealizacja jest ciągłym procesem stawania się. W związku z czym nie należy się ograniczać, lecz starać się być coraz lepszym zawsze i we wszystkim do czego przejawia się zdolności. Wszak według Maslowa człowiek zawsze „staje się” i nigdy nie pozostaje statyczny. Ponieważ każda jednostka ludzka jest wyjątkowa, motywacja do samorealizacji prowadzi ludzi w różnych kierunkach. „Mając na uwadze konieczność osobistego zaangażowania w działanie ukierunkowane na samorealizację, istotne wydaje się określenie, czy każdy człowiek ma do tego predyspozycje. Abraham Maslow zakładał, że każdy człowiek jest potencjalnie zdolny do samowychowania, a co za tym idzie – uznawał, że w każdym z nas istnieją siły wewnętrzne sprzyjające samorozwojowi”. [ czytaj ]

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych
– ciąg dalszy

… prawo osób niepełnosprawnych do:

9. posiadania samorządnej reprezentacji swego środowiska oraz do konsultowania z nim wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych;
10. pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb.
[…]

cały tekst >>>

Close Menu