Roszczeniowość będąca jedną z form przemocy wraz ze skłonnością do narzekania uznawana jest jako cecha narodowa naszego tj. polskiego społeczeństwa. Dlatego tyko osoby wyróżniające się brakiem wygórowanych oczekiwań oraz wysokim poziomem samoakceptacji dotyczące ich warunki życiowe uznają za właściwe. Co z kolei bardzo rzadko dotyczy osób niepełnosprawnych, które patrząc na świat przez pryzmat tego, co doświadczają z reguły wszędzie i we wszystkim dopatrują się barier i utrudnień. Albowiem roszczeniowość tychże osób zawiera przekonanie, że: „należy mi się specjalne traktowanie” – „mam prawo do szczególnej troski i opieki” – „przyznano mi przywileje i je egzekwuję”. Pozbawione często wyrozumiałości mają skłonność do wymuszania na innych pożądanych przeze nie zachowań. Na tym bardzo negatywnym obrazie osób niepełnosprawnych cieniem kładzie się agresja powodowana ich rozżaleniem. A często będąc całkowicie bierne na wielu dostępnych dla nich płaszczyznach, osoby te ze swojej niepełnosprawności robią sposób na życie. Co szczególnie widać w ich żądaniach finansowych, nomen omen z reguły bardzo  bezkrytycznie firmowanych przez liczne fundacje i stowarzyszenia mające na szyldach i w ich nazwach słowa „niepełnosprawni” i „pomoc”. Tymczasem samoakceptacja wystarczy, aby zmniejszyć w sobie poziom roszczeniowości a w to miejsce wykształcić zrozumienie dla własnego losu, a samego siebie uchronić przed wyniszczającym każdego człowieka rozgoryczeniem. Zwłaszcza, że frustracja to zespół przykrych emocji związanych z niemożliwością realizacji potrzeby lub osiągnięcia określonego celu, a zgorzkniałość i załamanie są słowami z drogowskazów wiodących donikąd.

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych
– ciąg dalszy

… prawo osób niepełnosprawnych do:

7. zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia zwiększonych kosztów wynikających z niepełnosprawności, jak również uwzględnienia tych kosztów w systemie podatkowym;
8. życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym: dostępu do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej, swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu, dostępu do informacji, możliwości komunikacji międzyludzkiej;

9-10 >>>

Close Menu