Ze względu na liczne udogodnienia i znacznie korzystniejsze niz w Polsce rozwiązania prawne, coraz większa liczba polskich przedsiębiorców przenosi swój biznes na Słowację. Albowiem kraj naszych południowych sąsiadów przyciąga biznes ulgami dla firm, ograniczeniem formalności oraz traktowaniem przedsiębiorców, jak równorzędnych partnerów w relacjach z urzędami. A więc szacunkiem dla podatnika – ręki karmiącej „budżetówkę” oraz brakiem biurokracji i urzędniczej arogancji.

Należy jednak wiedzieć, że nawet wtedy, gdy same przepisy prawą są mniej restrykcyjne dla obywateli, w przypadku Słowacji prawo obowiązujące w tym kraju jest bardzo surowo przestrzegane i  bardzo konsekwentnie egzekwowane. Co tzw. „zwykłego” Słowaka ani nie zaskakuje, ani nie dziwi. Gdyż przez bardzo wiele lat a nawet pokoleń do obowiązku przestrzegania prawa przywykli.

Zgodnie z Ustawą nr 455/1991 Zb. o działalności gospodarczej (sł. Zákon o živnostenském podnikání / živnostenský zákon) – [ czytaj ]  zagraniczna osoba fizyczna może prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Słowacji, o ile spełnia warunki określone w tej ustawie. Od dnia 1 czerwca 2010 roku zniesiono wymóg posiadania koncesji lub licencji w celu prowadzenia specyficznych rodzajów działalności gospodarczej.

Więcej informacji – [ czytaj ]

● Osoba fizyczna

Ogólne warunki prowadzenia działalności gospodarczej to:

 • ukończenie co najmniej 18 roku życia,
 • zdolność do podejmowania czynności prawnych,
 • niekaralność za czyny umyślne.

W Słowacji rozróżnia się trzy rodzaje działalności:

 • rzemieślnicza (do jej prowadzenia konieczne jest posiadanie praktyki zawodowej w danym zawodzie),
 • wiązana (do jej prowadzenia konieczne jest posiadanie kwalifikacji uzyskanych w inny sposób),
 • wolna (do jej prowadzenia wystarcza spełnienie warunków ogólnych).

Obywatel polski, który zamierza rozpocząć działalność na terenie Słowacji jako osoba fizyczna (również na zasadach samozatrudnienia) powinien po zapoznaniu się z wymaganiami określonymi w ww. ustawie, udać się do urzędu ds. działalności gospodarczej (sł. Živnostenský úrad), aby tam złożyć wniosek o wydanie odpowiedniego zezwolenia (sł. živnostenský list).

Należy tego dokonać w urzędzie wlaściwym dla miejsca prowadzenia zamierzonej działalności Wykaz adresów wszystkich urzędów ds działalności gospodarczej oraz wzory wniosków i formularzy do pobrania dostępne są na stronie internetowej ogolnokrajowej – otówrz >>> 

Działalność osób fizycznych z krajów członkowskich Unii Europejskiej nie wymaga wpisu do Rejestru Handlowego – jest dobrowolna. Osoba, która nie jest obywatelem Republiki Słowackiej potrzebuje do uzyskania zgody na prowadzenie działalności gospodarczej zaświadczenia o niekaralności wydanego w kraju obywatelstwa. Zaświadczenie nie może być starsze niż 3 miesiące i musi być przedłożone razem z tłumaczeniem (przysięgłym) na język słowacki.

Oficjalne rejestry tłumaczy przysięgłych znajdziesz pod linkami – [ czytaj / czytajczytaj ]

Należy ponadto udowodnić fakt dysponowania nieruchomością w której będzie prowadzona działalność (umowa kupna, umowa najmu). W praktyce może to być adres – traktowany jako oficjalny dla siedziba prowadzonej działalności (firmy) traktowany lub jako stricte korespondencyjny. Jednakże z reguły tenże adres jest miejscm czasowego zameldowania przedsiębiorcy, które musi je posiadać, aby uzyskać pozwolenie czasowego pobytu na terenie Słowacji (sł. prechodný pobyt) – [ czytaj ]. Może to być także pobyt określany jako stały (sł. trvalý pobyt ), lecz nie dłużej niż na 5 lat, a po upływie tego okresu można go przedłużyć na kolejne 5 lat albo ubiegać się o zezwolenie pobytu na czas nieokreślony.

Za wydanie zezwolenia na działalność gospodarczą  przedsiębiorcy pobierana jest opłata administracyjna w wysokości 5 euro jeśli przedmiotem działalności jest zawód wolny; 15 euro jeśli przedmiotem działalności jest zawód rzemieślniczy lub wiązany (na jednej karcie działalności gospodarczej może być podany tylko jeden przedmiot działalności. W przypadku odmiennych rodzajów dzialalności – czego nie należy mylić z zakresami jednej działalności – na każdą z nich przedsiębiorca uzyskuje odrębne zezwolenie.

Wydanie odpowiedniego zezwolenia na prowadzenie dzialałności  (sł. živnostenský list) trwa 3-5 dni roboczych. Wraz z nim przedsiębiorca będący osobą fizyczną  otrzymuje REGON  ( sł. identifikačné číslo organizácie – IČO) bez konieczności załatwiania formalności w urzędzie statystycznym, gdyż to w jego imieniu załatwia urząd w którym rejestruje działalność.

Następnie w ciągu 30 dni należy zarejestrować się w urzędzie skarbowym, który zarejestrowanemu podmiotowi nada numer identyfikacji podatkowej:  daňové identifikačné číslo DIČ lub IČ DPH dla płatnika VAT W ciągu 8 dni od daty rozpoczęcia działalności należy natomiast zgłosić się do wybranej kasy ubezpieczenia zdrowotnego oraz we właściwym oddziale kasy ubezpieczeń społecznych (sł. Sociálna poisťovňa). W pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej składki na ubezpieczenie społeczne są dobrowolne.

Natomiast samą działalność gospodarczą osoba fizyczna może rozpocząć z dniem jej zgłoszenia. Co ją odróznia od osoby prawnej mogącej rozpocząć działalność dopiero z chwilą uzyskania potwierdzenia wpisu do Rejestru Handlowego.

ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI – pobierz: PDF >>> lub online: pobierz >>>

● Osoba prawna

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Republiki Słowackiej przez zagraniczne osoby prawne, reguluje Ustawa nr 513/1991 Zb. Kodeks Handlowy RS [ czytaj  ] oraz Ustawa o działalności gospodarczej nr 455/1991 Zb. (sł. Zákon o živnostenském podnikání / živnostenský zákon) – [ czytaj

Zgodnie z Kodeksem Handlowym RS, zagraniczne osoby prawne mogą prowadzić działalność gospodarczą na terenie Słowacji na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju  o ile odrębne przepisy prawne (np. umowy międzynarodowe) nie stanowią inaczej. 

Prawo do prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Słowacji osoba zagraniczna nabywa z dniem wpisu swego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej do Rejestru Handlowego RS. Wniosek w sprawie wpisu do Rejestru Handlowego składa osoba zagraniczna.

Do Rejestru Handlowego (sł. Obchodný register SR) wpisywane są podstawowe dane dotyczące osoby zagranicznej wnioskującej o dokonanie wpisu oraz dane nowopowstałego podmiotu prawnego (nazwa handlowa, siedziba, przedmiot działalności przedsiębiorstwa, wysokość kapitału zakładowego, imiona i nazwiska oraz miejsca zamieszkania osób upoważnionych do podejmowania czynności prawnych w imieniu przedsiębiorstwa itp.).

Zgodnie z Kodeksem Handlowym, osoba zagraniczna w celu prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Słowacji może również założyć jednoosobową spółkę prawa handlowego, może być też wspólnikiem słowackiej lub innej zagranicznej osoby prawnej.

Wnioskujący o dokonanie rejestracji spóki  do składanego wniosku zobowiązany jest załączyć:

 • umowę spółki lub akt założycielski oddziału,
 • statut, o ile został przyjęty,
 • pisemne oświadczenie administratora wkładu o dokonanej wpłacie na poczet kapitału zakładowego,
 • orzeczenie rzeczoznawcy, iż wartość wkładu niepieniężnego odpowiada wartości wymaganego wkładu pieniężnego,
 • zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej wydane przez urząd ds. działalności gospodarczej,
 • wypis z rejestru karalności osób upoważnionych do czynności prawnych w imieniu przedsiębiorstwa,
 • pisemne oświadczenie założyciela, iż nie jest jedynym wspólnikiem w więcej niż dwóch spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli założycielem spółki jest jedna osoba fizyczna,
 • jeżeli spółkę zakłada jedna spółka z o.o., pisemne oświadczenie założyciela, że nie jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • inne dokumenty stwierdzające fakty zapisywane do Rejestru Handlowego.

Minimalna wartość kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 5000 euro, wysokość wkładu każdego wspólnika nie może być niższa niż 750 euro, należy wnieść co najmniej 30 % kapitału. Wpis do Rejestru Handlowego wiąże się z wniesieniem opłaty skarbowej w wysokości 331,50 euro.

ZGŁOSZENIE OSOBY PRAWNEJ – pobierz: PDF >>> lub online: pobierz >>>

 

Close Menu